Ressourcer

På denne side finder du henvisninger til yderligere information, der er relevant for retningslinjearbejdet.

Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)
Sundhedsstyrelsen har uddelegeret arbejdet med udvikling af landsdækkende retningslinjer på kræftområdet til sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk). På andre sygdomsområder varetager Sundhedsstyrelsen udviklingen af nationale kliniske retningslinjer. NKR-retningslinjer udarbejdes efter et særligt koncept, og faglige selskaber/miljøer på sundhedsområdet kan søge om puljemidler hertil.
Læs mere om Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) her.

Visitationsretningslinjer
Sundhedsstyrelsen udarbejder i udvalgte tilfælde visitationsretningslinjer i form af fagligt begrundede anbefalinger for henvisning til de eksisterende behandlingsmuligheder for en given sygdom.
I 2018 blev der udgivet en retningslinje for visitation til radikal prostatektomi.
Se visitationsretningslinje til radikal prostatektomi her.

Kræftpakker og opfølgningsforløb
Kræftpakker er standardiserede beskrivelser af patienternes forløb fra mistanke om sygdom over udredning, behandling, opfølgning og rehabilitering samt palliation. Kræftpakkerne udarbejdes af Sundhedsstyrelsen. De er målrettet specifikke kræftformer og indeholder bl.a. anbefalede standardforløbstider for udvalgte elementer i patientforløbet.
Det sundhedsfaglige indhold i pakkeforløbene er i vid udstrækning baseret på DMCG-retningslinjerne, idet der i pakkeforløbet henvises til retningslinjerne.
Læs mere om kræftpakker og opfølgningsprogrammer her.

Medicinrådets anbefalinger og vejledninger
Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser (lægemiddelrekommandationer) samt behandlingsvejledninger for terapiområder til regionerne.
Læs mere om lægemiddelrekommandationer og behandlingsvejledninger her.

AGREE II
Rammerne for de færdige retningslinjer tager udgangspunkt i AGREE II, der er et internationalt redskab anerkendt som 'gylden standard'.
AGREE II anvendes både som metodologisk ramme i udvikling af retningslinjer og til vurdering af kvaliteten af samme.
AGREE II kan downloades fra siden her.

Evidensniveauer
Retningslinjeskabelonens angivelse af evidensniveauer og styrkegradering af anbefalinger læner sig op ad Oxford Centre for Evidence-based Medicines's evidensniveauer.
De udarbejde skabeloner og vejledningsmaterialer tager afsæt i eksisterende retningslinjer fra ind- og udland samt principper i blandt andet The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE), National Institute for Health and Care Excellence, Manual til udarbejdelse af kliniske retningslinjer med flere.