Ressourcer

På denne side finder du henvisninger til yderligere information, der er relevant for retningslinjearbejdet.

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet

DMCG.dk og RKKP har med støtte fra DCCC gennemført en afdækning af den aktuelle praksis for implementering af de landsdækkende DMCG-retningslinjer i 2020.

Rapporten "Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet – fra papir til patient. Et indblik i implementeringen af de landsdækkende DMCG-retningslinjer i praksis" skal bruges til inspiration og videndeling i de faglige miljøer og danner grundlag for understøttelsen af kendskabet til og anvendelsen af DMCG-retningslinjerne.

Afdækningen har også bidraget til udarbejdelse af en vejledning, som adresserer nogle af de aktiviteter informanterne har peget på.
Implementeringsvejledningen er nr. 10 i rækken af vejledninger, der understøtter DMCG-retningslinjeindsatsen.

Fælles beslutningstagning

Fælles beslutningstagning er et systematisk samarbejde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, som gennem dialog finder frem til den behandling, der er bedst for patienten på baggrund af den sundhedsprofessionelle vurdering samt patientens værdier og præferencer.

Til inspiration henvises eksempelvis til de erfaringer, resultater og anbefalinger man har gjort sig i projektet 'Sammen om valg' som er udført i regi af Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus.

Beslutningsstøtteværktøjer er redskaber, der er udviklet til at styrke inddragelsesprocessen. Se eksempler på værktøjer til fælles beslutningstagning via Danske Patienter /ViBIS.

Sidder du/I med et beslutningsstøtteredskab, som I ønsker at dele med andre klinikere, så kontakt meget gerne sekretariatet

Visitationsretningslinjer

Sundhedsstyrelsen udarbejder i udvalgte tilfælde visitationsretningslinjer i form af fagligt begrundede anbefalinger for henvisning til de eksisterende behandlingsmuligheder for en given sygdom.
I 2018 blev der udgivet en retningslinje for visitation til radikal prostatektomi.
Se visitationsretningslinje til radikal prostatektomi her.

Kræftpakker og opfølgningsforløb

Kræftpakker er standardiserede beskrivelser af patienternes forløb fra mistanke om sygdom over udredning, behandling, opfølgning og rehabilitering samt palliation. Kræftpakkerne udarbejdes af Sundhedsstyrelsen. De er målrettet specifikke kræftformer og indeholder bl.a. anbefalede standardforløbstider for udvalgte elementer i patientforløbet.
Det sundhedsfaglige indhold i pakkeforløbene er i vid udstrækning baseret på DMCG-retningslinjerne, idet der i pakkeforløbet henvises til retningslinjerne.
Læs mere om kræftpakker og opfølgningsprogrammer her.

AGREE II

Rammerne for de færdige retningslinjer tager udgangspunkt i AGREE II, der er et internationalt redskab anerkendt som 'gylden standard'.
AGREE II anvendes både som metodologisk ramme i udvikling af retningslinjer og til vurdering af kvaliteten af samme.
AGREE II kan downloades fra siden her.

Evidensniveauer

Retningslinjeskabelonens angivelse af evidensniveauer og styrkegradering af anbefalinger læner sig op ad Oxford Centre for Evidence-based Medicines's evidensniveauer.

Dansk oversigt er tilgængelig her.

Andre aktører på retningslinjeområdet

Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)

Sundhedsstyrelsen har uddelegeret arbejdet med udvikling af landsdækkende retningslinjer på kræftområdet til sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk). På andre sygdomsområder varetager Sundhedsstyrelsen udviklingen af nationale kliniske retningslinjer. NKR-retningslinjer udarbejdes efter et særligt koncept, og faglige selskaber/miljøer på sundhedsområdet kan søge om puljemidler hertil.
Læs mere om Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) her.

Medicinrådets anbefalinger og vejledninger

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser (lægemiddelrekommandationer) samt behandlingsvejledninger for terapiområder til regionerne.
Læs mere om lægemiddelrekommandationer og behandlingsvejledninger her.

LVS

De specialebærende selskaber under LVS udarbejder også i en vid udstrækning retningslinjer, behandlingsvejledninger mv. Find selskaberne her.

Center for Kliniske Retningslinjer (CfKR)

CfKR samler kliniske retningslinjer publiceret af CfKR og Sundhedsstyrelsen samt nationale vejledninger udarbejdet af Statens Serum Institut. Kliniske retningslinjer, udarbejdet på grundlag af Sundhedsstyrelsens metodehåndbog og som har været gennem bedømmelsesprocessen i CfKR, publiceres også på hjemmesiden uanset tilhørsforhold. CfKR er en uafhængig og akademisk instans, der er placeret ved et sundhedsvidenskabeligt fakultet ved et dansk universitet.Læs mere om Center for Kliniske Retningslinjer her.

Behandlingsrådet

Formålet med Behandlingsrådet er at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til de teknologier og indsatser der giver mest sundhed for pengene, blandt andet ved hjælp af kliniske retningslinjer.

Øvrige materialer

Retningslinjesekretariatets udarbejdede skabeloner og vejledningsmaterialer tager afsæt i eksisterende retningslinjer fra ind- og udland samt principper i blandt andet The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE), National Institute for Health and Care Excellence, Manual til udarbejdelse af kliniske retningslinjer med flere.