Ressourcer

På denne side finder du henvisninger til yderligere information, der er relevant for retningslinjearbejdet.

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet
DMCG.dk og RKKP har med støtte fra DCCC gennemført en afdækning af den aktuelle praksis for implementering af de landsdækkende DMCG-retningslinjer i 2020.

Rapporten "Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet – fra papir til patient. Et indblik i implementeringen af de landsdækkende DMCG-retningslinjer i praksis" skal bruges til inspiration og videndeling i de faglige miljøer og danner grundlag for understøttelsen af kendskabet til og anvendelsen af DMCG-retningslinjerne.

Afdækningen har også bidraget til udarbejdelse af en vejledning, som adresserer nogle af de aktiviteter informanterne har peget på.
Implementeringsvejledningen er nr. 10 i rækken af vejledninger, der understøtter DMCG-retningslinjeindsatsen.

Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)
Sundhedsstyrelsen har uddelegeret arbejdet med udvikling af landsdækkende retningslinjer på kræftområdet til sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk). På andre sygdomsområder varetager Sundhedsstyrelsen udviklingen af nationale kliniske retningslinjer. NKR-retningslinjer udarbejdes efter et særligt koncept, og faglige selskaber/miljøer på sundhedsområdet kan søge om puljemidler hertil.
Læs mere om Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) her.

Visitationsretningslinjer
Sundhedsstyrelsen udarbejder i udvalgte tilfælde visitationsretningslinjer i form af fagligt begrundede anbefalinger for henvisning til de eksisterende behandlingsmuligheder for en given sygdom.
I 2018 blev der udgivet en retningslinje for visitation til radikal prostatektomi.
Se visitationsretningslinje til radikal prostatektomi her.

Kræftpakker og opfølgningsforløb
Kræftpakker er standardiserede beskrivelser af patienternes forløb fra mistanke om sygdom over udredning, behandling, opfølgning og rehabilitering samt palliation. Kræftpakkerne udarbejdes af Sundhedsstyrelsen. De er målrettet specifikke kræftformer og indeholder bl.a. anbefalede standardforløbstider for udvalgte elementer i patientforløbet.
Det sundhedsfaglige indhold i pakkeforløbene er i vid udstrækning baseret på DMCG-retningslinjerne, idet der i pakkeforløbet henvises til retningslinjerne.
Læs mere om kræftpakker og opfølgningsprogrammer her.

Medicinrådets anbefalinger og vejledninger
Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser (lægemiddelrekommandationer) samt behandlingsvejledninger for terapiområder til regionerne.
Læs mere om lægemiddelrekommandationer og behandlingsvejledninger her.

AGREE II
Rammerne for de færdige retningslinjer tager udgangspunkt i AGREE II, der er et internationalt redskab anerkendt som 'gylden standard'.
AGREE II anvendes både som metodologisk ramme i udvikling af retningslinjer og til vurdering af kvaliteten af samme.
AGREE II kan downloades fra siden her.

Evidensniveauer
Retningslinjeskabelonens angivelse af evidensniveauer og styrkegradering af anbefalinger læner sig op ad Oxford Centre for Evidence-based Medicines's evidensniveauer.
Dansk oversigt er tilgængelig her.

Center for Kliniske Retningslinjer (CfKR)

CfKR samler kliniske retningslinjer publiceret af CfKR og Sundhedsstyrelsen samt nationale vejledninger udarbejdet af Statens Serum Institut.
Kliniske retningslinjer, udarbejdet på grundlag af Sundhedsstyrelsens metodehåndbog og som har været gennem bedømmelsesprocessen i CfKR, publiceres også på hjemmesiden uanset tilhørsforhold.
CfKR er en uafhængig og akademisk instans, der er placeret ved et sundhedsvidenskabeligt fakultet ved et dansk universitet.
Læs mere om Center for Kliniske Retningslinjer her.

Øvrige materialer
De udarbejde skabeloner og vejledningsmaterialer tager afsæt i eksisterende retningslinjer fra ind- og udland samt principper i blandt andet The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE), National Institute for Health and Care Excellence, Manual til udarbejdelse af kliniske retningslinjer med flere.