Med første benchmarking rapport i 2014 påvistes en signifikant forbedret overlevelse inden for bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft.
 
I efteråret 2016 blev der igangsat en uddybende rapport inden for de samme sygdomsgrupper i et forsøg på at demonstrere en fortsat gunstig udvikling grundet de mange indsatser på kræftområdet.

Der blev i 2018 i regi af RKKP indgået aftale om benchmarking på fire nye områder; Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG), Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG), Dansk Esophagus‐, Cardia‐ og Ventrikelcancergruppe (DECV) samt Dansk Melanomgruppe (DMG).
Analyserne følger samme metodik, og viser at regionale forskelle i kræftpatienters overlevelse bliver mindre i undersøgelsesperioden fra 2012 til 2017.
Se analyserne for de enkelte områder nedenfor.
 

Benchmark III: Tredje nationale projekt om forskelle i kræftbehandling

Benchmark III-projektet om forskelle i kræftbehandling, viser analyser foretaget af RKKP for DMCG.dk og landets regioner, som har haft til formål at undersøge, om der er regionale og socioøkonomiske forskelle i overlevelsen efter en kræftdiagnose for fire sygdomsområder, hhv. modermærke- og pancreaskræft, hjernetumorer (gliomer), samt kræft i spiserør, mavemund og mavesæk.

Benchmark-analyserne har afdækket regionale forskelle i overlevelse inden for de fire cancer-områder når der samtidig er taget højde for patienternes komor­bi­di­tet, stadie ved diagnose og socioøkonomiske forhold. De fleste afvigelser forklares af forskelle i diagnostik af tumorer og i behandling.
Forskellene mindskes i løbet af undersøgelsesperioden, som strækker sig fra 2012 til 2017.

Modermærkekræft
Den regionale og socioøkonomiske variation i modermærkekræft ift. patienters overlevelse er analyseret, baseret på alle danske patienter med denne kræfttype med diagnose i 2012-2017. Rapporten konkluderer, at der er regionale forskelle i overlevelsen efter modermærkekræft, og ser på mulige årsager hertil.
Læs artiklen i Ugeskrift for Læger

Pancreaskræft
Rapporten analyserer den regionale og socioøkonomiske variation i pancreaskræft ift. patienters overlevelse, baseret på alle danske patienter med denne kræfttype med diagnose i 2012-2017.

Analysen viser en statistisk signifikant overdødelighed for patienter med bopæl i Region Midtjylland og i Region Nordjylland, sammenlignet med Region Hovedstaden.
De fundne estimater er robuste, også når der bliver taget højde for forskelle mellem regioner i komorbiditet, socio-økonomi og tumorstadie.
Læs artiklen i Ugeskrift for Læger. 

Kræft i spiserør, mavemund og mave
Analysen af regional og socioøkonomisk variation i overlevelsen af patienter med kræft i spiserør, mavemund og mave, er baseret på alle danske patienter med disse kræfttyper med diagnose i 2013-2017.

Resultaterne indikerer, at der er regionale forskelle i patienternes dødelighed blandt kvinder men ikke hos mænd.

Resultaterne viser modsatrettede associationer for mænd og kvinder, og med forskellige associa­tioner i forhold til indkomst og uddannelse.
Der er en vis inkonsistens i resultaterne, som gør, at resultaterne bør tolkes med forsigtighed.
Læs mere i RKKP-rapporten for kræft i spiserør, mavemund og mave.

Tumorer i hjernen (glioblastomer)
Rapportens mål var at undersøge, om der er regional og socioøkonomisk variation i overlevelsen efter glioblastom diagnose.
I alt 1.731 patienter med en glioblastom diagnose mellem 2013-2018 blev inkluderet i studiet.
Resultaterne indikerer, at der er regionale forskelle i overlevelsen.
Regionale variationer i behandlingen ser ud til at kunne forklare en del af denne forskel, hvorimod indkomst og uddannelsesniveau ikke var betydelige faktorer for forskellen.
Læs artiklen i Ugeskrift for Læger.

DMCG.dk Benchmarking II Consortium: Uddybende rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2014

 
Denne rapport er en opfølgning og udbygning af en næsten tilsvarende rapport fra 2014. Det var den første klinisk funderede danske overlevelsesrapport for fire store kræftsygdomme: bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft.
 
Rapport nr. II bygger videre på de landsdækkende kliniske DMCG kræftdatabaser beriget med centrale sundhedsregisterdata. Udover en længere opfølgningsperiode bidrager rapporten som noget nyt med belysning af geografiens og socioøkonomiske forholds betydning for kræftoverlevelsen i Danmark.
 
Dansk kræftbehandling har igennem de to seneste årtier gennemgået store nationale behandlingsforbedrende tiltag og er blevet international trendsætter på området. Etablering af det udbyggede multidisciplinære samarbejde gennem DMCG'erne, de heraf afledte nationale kliniske retningslinjer, nationale kvalitetsdatabaser og lokale MDT-konferencer har været med til at højne behandlingskvaliteten samt udligne regionale forskelle heraf.

Læs rapporten her

DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2002

 
Den aktuelle rapport er den første af sin slags og repræsenterer naturtro klinisk funderede danske overlevelsestal for fire store kræftsygdomme – bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft. 
 
Dansk kræftbehandling har i to årtier været lettere stigmatiseret ved sammenligning af behandlingsresultater fra lande, som vi normalt finder os ligeværdige med.Det er derfor en meget stor glæde på baggrund af denne DMCG rapports naturtro kliniske data at kunne dokumentere ikke kun gode men også til stadighed forbedrede behandlingsresultater inden for de fire valgte store kræftsygdomme. 
 
Imidlertid giver disse data ikke mulighed for en direkte sammenligning med omverdenen, da disse sammenligninger hidtil og fortsat vil være præget af en grundlæggende forskel i datakomplethed og definitioner. Desuden vil en gunstig påvirkning af ”den danske livsstil” udgøre en oplagt genvej i bestræbelserne på en forbedret kræftoverlevelse hertillands. Dansk kræftbehandling kan med reference til rapporten atter med rank ryg arbejde videre på fortsat forbedrede resultater i kræftbehandling – mod det højeste internationale niveau.


Den kapitelopdelte rapport fra 2014 kan læses nedenfor