Baggrund

Der er stigende dokumentation for og erkendelse af, at der er et stort og ikke fuldt ud dækket behov for palliativ indsats i hele forløbet af avanceret kræft. Den ’tidlige palliative indsats’ varetages af onkologiske, kirurgiske, medicinske, gynækologiske og andre sygehusafdelinger med et vist input fra almen praksis.

Der findes dog endnu ingen national viden om omfang, indhold, kvalitet, resultat eller tilstrækkelighed af indsatsen i Danmark, og den bygger så vidt vides ikke på systematisk implementering af nationale retningslinjer/evidens. Specialiserede palliative teams er p.t. ikke involveret i den tidlige palliative indsats i nævneværdig grad: Et år før død har kun 4% af kræftpatienterne haft kontakt med et palliativt team (data fra Dansk Palliativ Database).

Dette kan sammenholdes med, at ASCO har udgivet ambitiøse retningslinjer for tidlig palliativ indsats (Ferrell, JCO 2017) ved avanceret kræft (dvs. fra tidspunktet for avanceret/metastatisk sygdom). ASCO lægger op til en markant oprustning, der omfatter både yderligere involvering af palliative specialister og udvidelse af selve opgaven, dvs. både indholdet og bredden af den palliative indsats, parallelt med den sygdomsrettede behandling, dvs. fra og med 1.linjebehandling. Der er ingen steder i verden, hvor man på nationalt plan lever op til disse anbefalinger, men der er næppe tvivl om, at de bør udgøre et pejlemærke for den fremtidige udvikling.

Formål
Udvalget skal etablere et formaliseret samarbejde mellem DMCG-PAL/DPD og de sygdomsspecifikke DMCG’er, der bør omfatte såvel forskning som kvalitetsudvikling i den palliative indsats i hele forløbet med avanceret/metastatisk kræft. De langsigtede mål foreslås at omfatte:

  1. Etablering af en ’dobbeltforankret, national database for tidlig palliativ indsats’, som vil indgå i både de sygdomsspecifikke DMCG’ers databaser og i Dansk Palliativ Database:
  2. National koordinering af forskning i tidlig palliativ indsats, herunder etablering og gennemførelse af forskningsprotokoller for afprøvning af modeller for tidlig palliativ indsats.
  3. Udvikling og implementering af kliniske retningslinjer for tidlig palliativ indsats i hele det danske sundhedsvæsen (i første omgang med vægt på hospitalssektoren), herunder udbygning af DMCG’ernes kliniske retningslinjer/forløbsprogrammer.

Der er ved møde i DMCG.dk forretningsudvalget d. 4. september 2018 godkendt kommissorium for udvalgsarbejdet.

Læs kommissoriet her

Udvalget for Tværfagligt Palliativt Samarbejde er endnu ikke nedsat. 

Ønsker om at være en del af udvalget kan rettes til Mathilde Adsersen: mathilde.adsersen@regionh.dk.