Med første benchmarking rapport i 2014 påvistes en signifikant forbedret overlevelse inden for bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft.
 
I efteråret 2016 blev der igangsat en uddybende rapport inden for de samme sygdomsgrupper i et forsøg på at demonstrere en fortsat gunstig udvikling grundet de mange indsatser på kræftområdet.
Der er i 2018 i regi af RKKP indgået aftale om benchmarking på fire nye områder; Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG), Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG), Dansk Esophagus‐, Cardia‐ og Ventrikelcancergruppe (DECV) samt Dansk Melanomgruppe (DMG).
Analyserne følger samme metodik på de fire nye områder, rapporten forventes klar ultimo 2018.

DMCG.dk Benchmarking II Consortium: Uddybende rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2014

 
Denne rapport er en opfølgning og udbygning af en næsten tilsvarende rapport fra 2014. Det var den første klinisk funderede danske overlevelsesrapport for fire store kræftsygdomme: bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft.
 
Rapport nr. II bygger videre på de landsdækkende kliniske DMCG kræftdatabaser beriget med centrale sundhedsregisterdata. Udover en længere opfølgningsperiode bidrager rapporten som noget nyt med belysning af geografiens og socioøkonomiske forholds betydning for kræftoverlevelsen i Danmark.
 
Dansk kræftbehandling har igennem de to seneste årtier gennemgået store nationale behandlingsforbedrende tiltag og er blevet international trendsætter på området. Etablering af det udbyggede multidisciplinære samarbejde gennem DMCG'erne, de heraf afledte nationale kliniske retningslinjer, nationale kvalitetsdatabaser og lokale MDT-konferencer har været med til at højne behandlingskvaliteten samt udligne regionale forskelle heraf.

Læs rapporten her

DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2002

 
Den aktuelle rapport er den første af sin slags og repræsenterer naturtro klinisk funderede danske overlevelsestal for fire store kræftsygdomme – bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft. 
 
Dansk kræftbehandling har i to årtier været lettere stigmatiseret ved sammenligning af behandlingsresultater fra lande, som vi normalt finder os ligeværdige med.Det er derfor en meget stor glæde på baggrund af denne DMCG rapports naturtro kliniske data at kunne dokumentere ikke kun gode men også til stadighed forbedrede behandlingsresultater inden for de fire valgte store kræftsygdomme. 
 
Imidlertid giver disse data ikke mulighed for en direkte sammenligning med omverdenen, da disse sammenligninger hidtil og fortsat vil være præget af en grundlæggende forskel i datakomplethed og definitioner. Desuden vil en gunstig påvirkning af ”den danske livsstil” udgøre en oplagt genvej i bestræbelserne på en forbedret kræftoverlevelse hertillands. Dansk kræftbehandling kan med reference til rapporten atter med rank ryg arbejde videre på fortsat forbedrede resultater i kræftbehandling – mod det højeste internationale niveau.


Den kapitelopdelte rapport fra 2014 kan læses nedenfor

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N