Oprettelse

De indledende spadestik til en sammenslutning af cancergrupper blev taget af Torben Palshof (DLCG) og Francesco d'Amore (DLG) i 1993, med ønsket om at bringe de eksisterende cancergrupper sammen.
 
I 2004 udkom KOF-rapporten 'Klinisk Kræftforskning i Danmark' fra Udvalget vedrørende Kræftplan og Forskning (KOF-udvalget) under Statens Videnskabelige Forskningsråd. 
I rapporten blev fremsat ønske om, "inden for de enkelte kræftformer på tværs af landet og i et internationalt samarbejde at gennemføre klinisk kræftforskning og indsamling af viden, der kan danne grundlag for landsdækkende behandlingstiltag. [..] Skal dette mål opfyldes, er der behov for en styrkelse af de eksisterende landsdækkende sygdomsspecifikke grupper ved oprettelse af danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG)."
 
DMCG.dk, sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, var en realitet med første officielle møde mellem de eksisterende Danske Multidisciplinære Cancer Grupper i september 2004.
 
I 2005 kom opgavebeskrivelse for DMCG.dk, udarbejdet af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for området. 
 

Opgaver

DMCG.dk's hovedopgave er at fremme kræftbehandlingen i Danmark.
 
Kræftplan II fra 2005 blev det præciseret, at alle kræftsygdomme skal have en DMCG tilknyttet, ligesom 11 opgaver blev beskrevet, som både eksisterende og nyoprettede DMCG'er skal løse:
 
1. Udarbejde kliniske retningslinjer
 
2. Oprette kvalitets- og forskningsdatabaser
 
3. Etablere biobanker egnede til forskning
 
4. Overvågning og tidlig varsling
 
5. Sikre vidensspredning i de offentlige og faglige rum
 
6. Udarbejde videnskabelige protokoller
 
7. Fremme internationalt samarbejde
 
8. Medvirke til løsning af kvalitetsopgaver
 
9. Varetage uddannelsesfunktioner
 
10. Bidrage til IT-metodeudvikling
 
11. Indgå i intersektorielt samarbejde
 
 
Disse 11 opgaver blev ved møde i DMCG.dk repræsentantskabet i august 2017 justeret ned til 9, der lyder som følger:
 
1. At bidrage til udarbejdelse og vedligeholdelse af evidensbaserede, nationale kliniske retningslinjer for patientforløbet, fra diagnostik og behandling til opfølgning og rehabilitering, samt den tilhørende forskning indenfor såvel primær‐ som sekundærsektor.  
 
2. Udarbejdelse og vedligeholdelse af nationale kliniske kvalitets- og forskningsdatabaser til monitorering samt indsamling af data/evidens til de kliniske retningslinjer, samt gennemførsel af og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller.  
 
3. Koordinere og støtte klinisk kræftforskning og samarbejdet med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker, herunder samarbejde med Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).  
 
4. Bidrage til gennemførelse af og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter.  
 
5. Tilføre det kliniske miljø internationale kontakter og videnskabelige samarbejdspartnere.  
 
6. Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling.  
 
7. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden.  
 
8. Bidrage til uddannelse og efteruddannelsestiltag indenfor området.  
 
9. Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundærsektoren (fx implementering af ny viden).  
 
Se også de gældende vedtægter per 25. august 2017.


Økonomi


2006: DMCG.dk og DMCG'erne blev finansieret via Amtsrådsforeningens databasepulje

2006-2008: Finansiering via puljebevilling fra regeringen

2009: Økonomiaftale med Danske Regioner

2011 -: Finansiering via Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

2017 -: I Kræftplan IV blev afsat yderligere midler til styrket indsats omkring de kliniske retningslinjer og Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet etableres

 
 
Hvis du vil vide mere om baggrunden og historien bag DMCG.dk, se oplæg fra tidligere DMCG.dk formand, Torben Palshof - fremlagt på DMCG.dk's repræsentantskabsmøde d. 5. marts 2014.

 

Du åbner oplægget ved at klikke her

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N