Generel information & økonomi

Kliniske retningslinjer på kræftområdet danner grundlag for høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet. Retningslinjerne baseres på systematisk gennemgang og vurdering af de hastigt voksende mængder af videnskabelig litteratur, og omsætter denne viden til praktiske handlingsanvisninger. Formålet med retningslinjerne er, at understøtte klinikernes viden og erfaring samt patientens værdier og præferencer i den kliniske beslutningstagning.

I forlængelse af Kræftplan IV blev Sekretariat for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet etableret i efteråret 2017 i regi af DMCG.dk og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Sekretariatet understøtter DMCG'ernes faglige arbejde med udvikling og vedligehold af landsdækkende kliniske retningslinjer.

Sikring af et evidensbaseret, opdateret, lettilgængeligt og mere ensartet produkt på tværs af DMCG'erne tager afsæt i det etablerede retningslinjearbejde i de 24 DMCG'er. Der er tale om en trinvis udvikling over tid - tilpasset den enkelte DMCG - med en ambition om, på sigt at opfylde internationale standarder for retningslinjer af høj kvalitet (AGREE II).

Projektplaner og evaluering

Med finansiering fra Kræftplan IV og RKKP er der fra 2017 sat øget fokus på opgaven med at udvikle og opdatere kliniske retningslinjer på kræftområdet.

Første projektperiode 2017-2020
Af projektplanen for første projektperiode 2017-2020 fremgår blandt andet tidsplan og økonomiske rammer for indsatsen.

Evaluering af første projektperiode
Ved udgangen af 2020 er indsatsen i den første projektperiode evalueret med henblik på at gøre status og tilvejebringe viden til fremtidig optimering af indsatsen. Det er sekretariatets vurdering, at målene i det væsentligste er nået, og at den intensiverede retningslinjeindsats har virket efter hensigten. 
Effekten af retningslinjerne på kvaliteten af patientbehandlingen indgår ikke i evalueringen.
Læs Retningslinjesekretariatets evaluering af indsatsen i perioden 2017-2020 her

Anden projektperiode 2021-2023
Mål og rammer for anden periode af den intensiverede indsats på retningslinjeområdet er beskrevet i projektbeskrivelsen for retningslinjeindsatsen i 2021-2023


Retningslinjesekretariatet afrapporterer årligt til Sundhedsstyrelsen.
Kontakt gerne sekretariatet ved ønske om at få disse rapporter tilsendt.

Habilitetspolitik

Tillid til DMCG-retningslinjernes indhold er kernen i deres plads som retningsgivende for kræftbehandlingen i Danmark.
Håndtering af potentielle interessekonflikter og dermed eventuel inhabilitet bør derfor være en vigtig del af DMCG'ernes retningslinjeindsats.

I samarbejde med Retningslinjeudvalget er der udarbejdet en Habilitetspolitik per juni 2021.
Politikken skal blot ses som en tydeliggørelse af, at DMCG'erne skal organisere habilitetsvurdering omkring Lægemiddelstyrelsens registrering af og oversigt over tilknytninger til virksomheder. Desuden at det dokumenteres i retningslinjen inden offentliggørelse, som det allerede er gældende prakis de fleste steder.
Politikken bør kendes af både formænd og forfattere.

Vejledninger om retningslinjeøkonomien

Alle formænd, retningslinjeansvarlige og de, der deltager i skriveprocessen, anbefales at orientere sig i procedurerne omkring honorering ved arbejdets opstart. I særdeleshed opfordrer vi til at der afregnes i årets løb, så snart en retningslinje er administrativt godkendt. Ubrugte midler bortfalder ved regnskabsårets afslutning, husk derfor at afregne i god tid.

De overordnede procedurer for udmøntning af midler til retningslinjeindsatsen og forslag til proces for fordeling af midler er beskrevet i økonomivejledningen.

Honorering

Der er to mulige fremgangsmåder for udbetaling af honorarer ifm. retningslinjeindsatsen (se evt. også økonomivejledningen ovenfor):

Ansøgning om øget bevilling

Ved årsskiftet tilgår der hver DMCG nyt budget til retningslinjearbejdet.
Har DMCG'en ikke kunnet færdiggøre planlagte retningslinjer i 2022 og ser behov for øget bevilling i 2023 grundet planer om forøget arbejdsindsats, kan søges herom inden den 24. februar 2023.

Køb af ydelser - konference, forplejning, hotel mv.

Her gælder samme procedure som for DMCG'en, dog skal det af faktureringen også fremgå, at der er tale om retningslinjearbejde.
Region Midtjyllands indkøbsaftaler skal benyttes.
Se afsnit om fakturering og Region Midt's indkøbsaftaler på RKKP's hjemmeside.

Refusion af personlige udlæg

Ved refusion af personlige udlæg benyttes "Skema vedr. udbetaling" som kan tilgås via RKKP's hjemmeside.
Husk at angive, at det drejer sig om retningslinjearbejdet.
Udfyldt skema til refusion sendes til Pia Frandsen.

FAQ

Gængse spørgsmål til afregning for retningslinjearbejdet er adresset i FAQ'en.

Ved spørgsmål omkring aflønning for retningslinjearbejdet kontakt Anne-Marie Sigsgaard Hansen

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N