Multidisciplinære team konferencer (MDT-konferencer)

MDT-konferencer er siden Kræftplan II, og med DMCG'ernes tilblivelse, blevet en vigtig del af den danske kræftbehandling.
Med de multidisciplinære vinkler på behandlingsforløbene sikres patienten et behandlingstilbud på højeste evidensbaserede niveau.
MDT-Udvalget under DMCG.dk er nedsat for at undersøge, følge og fremme udviklingen af MDT-konferencerne.
 
Ved spørgsmål til udvalgets arbejde, møder mv. kontakt udvalgsformand Torben Riis Rasmussen på mail torbrasm@rm.dk

Vejledning til afholdelse af MDT-konference

Vejledningen er generisk og godkendt bredt i landet, herunder af Sundhedsstyrelsen, og var klar til implementering 1. oktober 2015.

Du kan downloade vejledningen til MDT-konferencen her

I 2015 blev nedsat en arbejdsgruppe under DMCG.dk, hvor man udfærdigede vejledning til afholdelse af MDT-konferencer.
Arbejdsgruppen havde som grundlag for arbejdet, at såvel Danske Regioner, RKKP, DMCG.dk og Sundhedsstyrelsen havde efterspurgt en vejledning, som er bredt klinisk forankret såvel som understøttende for dansk lov og de eksisterende kræftplaner.

Surveyrapporter

Implementeringen af optimale rammer har været fokus for det opfølgende arbejde i MDT-udvalget. DMCG.dk har et stående ønske om at følge op på implementeringen og udviklingen af MDT-konferencerne og afdækker eventuelt behov for at tilrette den gældende vejledning.

Survey af MDT-arbejdet, 2023

Diskussion af patienter på MDT-konference i de multidisciplinære cancergrupper i november 2023. 
Læs MDT-rapporten fra 2023.

Survey af MDT-arbejdet, 2021

Nærværende surveyrapport vedrørende status for MDT-konferencerne i DMCG.dk er foretaget blandt DMCG'erne i november 2021.

English versions of the guideline and survey 2021 

Please find English versions of the MDT-guideline and 2021-survey below.

Survey af MDT-arbejdet, 2019

MDT-udvalget undersøgte i 2018/2019 hvordan det går med implementeringen af MDT-konferencen, herunder med efterlevelse af udvalgets vejledning til MDT-konferencen. 

Rapporten Når tværfaglighed og kompleksitet forøger den faglige kvalitet - En Analyse af MultiDisciplinære Teamkonferencer belyste udviklingsområder og positive erfaringer, og pegede på en række udviklingspotentialer.
Eksempelvis vurderede arbejdsgruppen af uddannelsespotentialet på MDT-konferencen så ud
til at kunne udnyttes i større omfang, og at mere tid til opgaven yderligere vil kunne kvalificere konferencebeslutningerne.

Kommissorium: implementering og udvikling er en kontinuerlig opgave

DMCG.dk har et stående ønske om at følge op på implementeringen og udviklingen af MDT-konferencerne og afdække eventuelt behov for at tilrette den gældende vejledning.
I DMCG.dk's Strategi & Handlingsplan for 2023-2025 er MDT-arbejdet et fokuseret pejlemærke, der blandt andet skal sikre patienterne evidensbaseret ensartet udredning og behandling via:

  • videreudvikling af de Multidisciplinære Teamkonferencer
  • lokal og national kvalitetssikring af MDT-konferencerne
  • etablering af tværregionale/nationale MDT-konferencer ved små og sjældne kræftsygdomme samt særligt udsatte patienter eller ved særlig variation

Dette har ledt til senest opdaterede kommissiorium for MDT-udvalgets arbejde, godkendt i DMCG.dk forretningsudvalget i foråret 2024.
Læs kommissoriet fra 2024.

MDT-udvalgets medlemmer

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra de fleste DMCG'er.
Se den aktuelle sammensætning.

Møder i MDT-udvalget

Der holdes møde i MDT-udvalget den 2. oktober 2024.

Historiske kommissorier

Opdateret kommissorium for MDT-udvalgets arbejde blev godkendt i DMCG.dk forretningsudvalget i foråret 2021.
Læs kommissoriet fra 2021.

DMCG.dk forretningsudvalget nedsatte i maj 2017 et justeret MDT-udvalg, sammensat i forhold til godkendt opdateret kommissorium for MDT-udvalgets fortsættelse.
Læs kommissoriet fra 2017.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N