"Alle kræftpatienter i Danmark skal sikres patientforløb af høj og ensartet kvalitet samt bedst mulige livskvalitet".
Sådan indledes den overordnede vision for DMCG.dk’s strategi for 2023 – 2025 med afsæt i et omfattende arbejde i DMCG.dk forretningsudvalget med input fra repræsentantskabet, Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner.

Fire pejlemærker er blevet til seks, udvalgt på baggrund af DMCG'ernes kerneopgaver samt et ønske om samarbejde på tværs af fag og sektorer:

  1. Evidensbaseret beslutningsstøtte og national konsensus
  2. Datastøttet kvalitetsudvikling
  3. Ny viden gennem forskning
  4. Patientperspektiv
  5. Evidensbaseret ensartet udredning, behandling rehabilitering og palliation
  6. Samarbejde på tværs af discipliner, fag og sektorer

Pejlemærkerne skal blandt andet synliggøre, hvordan DMCG.dk fremmer kræftbehandlingen i Danmark ved at skabe konsensus samt ved at bringe sundhedsfaglig ekspertviden, klinisk indsigt og indgående kendskab til kræftpatienters forløb og behandling i spil.

Under hvert pejlemærke er opstillet målsætninger for den kommende 3-årige periode.

Strategien signalerer ønske om, at fremme samspillet mellem drift, forskning og kvalitet, herunder om at udvikle og styrke samarbejdet med bl.a. DCCC, Danske Regioner/Regionerne, RKKP, det primære sundhedsvæsen og patienter.
Ambitionerne er høje og bygger på et grundlæggende ønske om klinisk excellence, så patienterne får den bedst mulige kræftbehandling.
Aktiviteterne forankres i de enkelte DMCG'er, med tværgående koordinering og rådgivning via paraplystrukturen DMCG.dk.

Målopfyldelsen vil blive fulgt løbende gennem bl.a. DMCG’ernes årsberetninger.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N