De Multidisciplinære Cancergruppers årsberetninger afspejler fra og med 2020 målpunkterne i DMCG.dk's strategi og handlingsplan.

DMCG.dk forretningsudvalget har med den nye skabelon ønsket at kunne gøre status på DMCG'ernes arbejde med målpunkterne.

På baggrund af 2020 årsberetningerne har udvalget nu en baseline for det kommende arbejde med strategi og handlingsplaner på tværs af de 25 cancergrupper.

Årsberetningerne er sammenskrevet i denne syntese, der giver indblik i arbejdet med strategiens fire indsatsområder:

  • kliniske retningslinjer
  • databasedrift og kvalitetsudvikling
  • forskning med udgangspunkt i databasen
  • patientinvolvering og samarbejde.

De mange artikler overrasker

Den største positive overraskelse for forretningsudvalget var, at DMCG'erne til fulde opfylder målsætningen på forskningsområdet om, at de tilsammen skal have publiceret mindst 25 artikler med afsæt i kvalitetsdatabaserne.

Reelt har grupperne researchet på, skrevet og udgivet 292 peer reviewed artikler i 2020 på trods af presset fra corona-pandemien.

Selvom tallet dækker over en stor spredning grupperne i mellem - fra ingen helt op til 50 artikler - er udvalget glade for den store forskningsaktivitet, der er med til at sikre, at de kliniske erfaringer kommer så langt ud som muligt til gavn for flest mulige patienter.

Hvor ligger det største udviklingspotentiale?

Selvom de fleste målpunkter på databasedriften ligger højt, er der med ambitionerne i strategien også plads til forbedring.

Kun få af kvalitetsdatabasernes datasæt afspejler hele patientforløbet fra udredning, behandling, opfølgning over palliation og til rehabilitering, som er et udtrykt ønske i strategien for at kunne sikre kvalitetsudvikling af hele patientforløbet.

Forskellige tiltag er i gang, blandt andet arbejder det nye Udvalg for Tværgående Indikatorer i samarbejde med MDT-udvalget og Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde på at specificere forslag til 'en fælles kerne af indikatorer'.

Målet med dette er netop, at indikatorsættene i de kliniske kvalitetsdatabaser danner solidt grundlag for vidensbaseret kvalitetsudvikling af hele patientforløbet.

Forretningsudvalget glæder sig til at følge arbejdet i udvalgene og DMCG'ernes fortsatte arbejde med strategien.

Hvordan går det med de andre indsatsområder?

Du kan læse mere om målopfyldelsen på DMCG-strategiens fire indsatsområder i sammenskrivningen af årsberetningerne.

DMCG.dk strategi og handlingsplan finder du her. 

Hvis du ønsker et detaljeret indblik i de enkelte DMCG’ers arbejde kan du læse de individuelle årsberetninger på dmcg.dk.

DMCG årsberetningsskabelon_2020_v2.png

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N