Foto: Jesper Balleby

Michael Borre: Der er brug for en national kræftdataplatform

Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger om at sikre større national beslutnings- og eksekveringskraft bag arbejdet med digitalisering og data er gode, og flugter på mange punkter med Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers (DMCG) ønske om at få etableret en national kræftdataplatform.

Det siger formanden for DMCG, professor Michael Borre, her godt to uger efter at kommissionen fremlagde sin rapport.

»Vi er enige i anbefalingerne. Sundhedsstrukturkommissionens udspil i forhold til den nationale organisering af arbejdet med digitalisering og data er, som vi havde håbet. Med udgangspunkt i kommissionens rapport er der mulighed for at ryste posen,« siger Michael Borre.

Som DMCG-formand har Michael Borre på mange punkter sammenfaldende interesser med formanden for sundhedsstrukturkommissionen, Jesper Fisker. Ifølge Michael Borre har DMCG sendt skriftlige kommentarer i forbindelse med kommissionens arbejde.

»Vi ønsker lige som sundhedsstrukturkommissionen en digitalisering og modernisering af datagrundlaget. For kræftbehandling og udvikling bør det ske i form af en ny national standardiseret kræftdataplatform,« siger Michael Borre.

Andre gode initiativer

Tidsmæssigt parallelt med kommissionens arbejde har der pågået flere andre initiativer, som samlet set ventes at give en yderligere styrkelse af indsatsen for danske kræftpatienter:

Sundhedsstyrelsen er sammen med regioner, kommuner, patientorganisationer og fagfolk i gang med at udarbejde et fagligt oplæg til den kommende Kræftplan V, hvor et af kernepunkterne i arbejdet er mere og bedre udnyttelse af data og digitale løsninger. Dette oplæg ventes at være klar til efteråret.

Samtidig arbejder Danske Regioner på at etablere Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut, som efter planen skal slå dørene op primo 2025 og omfatte både Behandlingsrådet og de kliniske kvalitetsdatabaser under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Tilsammen rummer de tre initiativer en god synergi, mener Michael Borre.

Gode data grundlag for prioritering

I sin anbefaling af, at der skal etableres en national kræftdataplatform, fremhæver DMCG, at der i dag anvendes for mange ressourcer på at generere, få adgang til og sammenstille relevante patientdata.

Sammenholdt med misforholdet mellem på den ene side en stigende arbejdsbyrde i form af en forventet stigning i antallet af kræfttilfælde de kommende år, og et ønske om en øget vidensproduktion, og på den anden side sparsomme personalemæssige ressourcer, rejser det et behov for både at smidiggøre tilgængeligheden af data, og for at prioritere ressourcerne på kræftområdet.

Det fremgår af DMCG’s anbefalinger til etableringen af en national kræftdataplatform.

»Men for at kunne prioritere rigtigt, så ressourcerne lægges, hvor de giver størst effekt og værdi, har vi brug for mere viden og yderligere data om hvilke behandlinger og tiltag, der virker, og hvilke der ikke gør. De data er afgørende for, at vi ikke prioriterer i blinde. Husk også, at gode data er forudsætningen for mulighederne for at bruge kunstig intelligens,« siger Michael Borre.

Han vurderer, at en national kræftdataplatform i betydeligt omfang vil kunne etableres på det eksisterende grundlag og uden de store udgifter.

Mangler data for forløb forud for diagnose

Den vurdering deler Henrik Toft Sørensen, professor i klinisk epidemiologi ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

»Det vil formodentlig ikke koste meget at etablere en national kræftdataplatform. RKKP-databaserne kan bygges sammen til et større datasæt, og kombineres med sociale data fra Danmarks Statistik,« siger Henrik Toft Sørensen.

Udfordringen vil efter hans vurdering være, at databaserne er bygget op omkring sygdommen, og ikke de forløb, som ligger forud for diagnosen.

»Vi mangler data for forløbet forud for diagnosen, og for hvordan de praktiserende læger håndterer patienter med symptomer, som i sjældne tilfælde viser sig at være kræft,« siger Henrik Toft Sørensen.

 

Artiklen er skrevet af Niels-Bjørn Albinus og bragt i Dagens Medicin den 28/6 2024.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N