COLOURBOX9052915.png

Foto: www.colourbox.dk

En af vejene til høj og ensartet kvalitet i patientbehandlingen går igennem kliniske retningslinjer, der dog først kommer patienterne til gavn når de anvendes i praksis.

DMCG.dk og RKKP har gennemført en række interviews med klinikere og administrativt personale, for at blive klogere på den aktuelle praksis for implementering af de landsdækkende DMCG-retningslinjer.

Formålet med afdækningen har været, at belyse muligheder og udfordringer for bedre at kunne understøtte retningslinjernes implementering i klinikken.

Se rapporten Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet – fra papir til patient.

DMCG-retningslinjerne udarbejdes med afsæt i landsdækkende konsensus blandt landets førende eksperter. Det er med til at skabe både ejerskab og legitimitet omkring indholdet og nedbryde en del barrierer forud for implementeringen.

- Resultaterne af de gennemførte interviews har givet os inspiration til indsatser, som DMCG.dk, de enkelte DMCG'er og Retningslinjesekretariatet i fællesskab kan forfølge for at styrke implementeringen yderligere, siger sekretariatschef Henriette Lipczak.

Udfordringer og understøttelse

Klinikerne fremhæver blandt andet væsentligheden af, at DMCG-retningslinjerne er lette at finde og anvende i en travl hverdag.
Anbefalingerne skal være entydige, og der er ønske om mobilvenlig, intuitiv visning, hvor det er let at navigere og fremsøge det relevante.

Vigtigheden af, at særligt yngre læger og nye kolleger bliver gjort bekendt med DMCG-retningslinjerne fremhæves også, herunder betydningen af, at erfarne læger agerer ambassadører for DMCG-retningslinjerne og at nye medarbejdere introduceres til retningslinjerne, når de starter i afdelingen.
MDT-konferencerne er ligeledes en vigtig komponent i implementeringen, fordi det er her de centrale beslutninger i patientforløbet tages i et multidisciplinært kollegialt forum.

Det kan være vanskeligt at efterleve DMCG-retningslinjerne i praksis, hvis de nødvendige ressourcer ikke er til rådighed. Det gælder både i forhold til introduktion af nye, dyre behandlingsformer, kapacitetsudfordringer samt ændret kompetence- eller personalebehov.
Oftest er det dog klinikernes oplevelse, at der allerede i udarbejdelsen af retningslinjerne er skævet til de eksisterende ressourcer i praksis.

Afdækningen peger desuden på en lang række forhold, der vurderes at påvirke implementeringen af retningslinjer i positiv retning.
Forholdene kan relateres til selve retningslinjen, til brugerne og til omgivelserne og kan forhåbentlig anvendes som umiddelbar inspiration i de faglige miljøer.

Implementering af multiple anbefalinger

Skønsmæssigt er der godt 300 DMCG-retningslinjer med i gennemsnit over 10 anbefalinger. Det udfordrer både implementering og monitorering, da det ikke er praktisk muligt at arbejde lige systematisk med implementering af alle anbefalinger på én gang.

Der mangler viden om, hvordan man bedst håndterer implementering af mange anbefalinger på én gang, hvilket inspirerer til yderligere afdækninger.

Ny vejledning

På baggrund af rapporten er udarbejdet en kort vejledning til DMCG'erne mhp. at understøtte implementeringen.

Vejledningen er nr. 10 i en række korte dokumenter, der er udarbejdet for at understøtte DMCG-retningslinjeindsatsen.

Alle vejledningsmaterialerne kan ses her

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra DCCC.

I de danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG'er) har man med Kræftplan IV intensiveret indsatsen med udvikling og harmonisering af landsdækkende kliniske retningslinjer på kræftområdet.
Implementering af retningslinjerne er ikke for nuværende indeholdt i den styrkede indsats.
DMCG'erne har selv opgaven med at implementere retningslinjerne i det kliniske arbejde, hvilket typisk sker gennem mails eller nyhedsbreve sendt direkte til gruppens medlemmer.

De kliniske retningslinjer der p.t. er omlagt i DMCG-skabelon kan tilgås her.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N